Dokumenty

Do pobrania
Druk ulotki ZBoWiD w Koleczkowie zawierający opis walki oddziału partyzanckiego dowodzonego przez ppor. rez. WP Alfreda Loepera. Nie podano w nim, że był to oddział "Gryfa Pomorskiego".
Fotokopia pisma Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt) w Berlinie z 26 czerwca 1944 r. do placówki kierowniczej gestapo (Staatspolizeileitstelle) w Gdańsku dotyczącego tzw. aresztu ochronnego (Schutzhaft) dla 47 członków "Gryfa Pomorskiego" osadzonych w obozie koncentracyjnym Stutthof i zarządzenia takiego aresztu ochronnego dla dalszych aresztowanych 94 Polaków.
Fragmenty "Instrukcji dla Oddziałów Samoobrony" Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski".
Pismo Komendanta Policji Bezpieczeństwa w Gdańsku (Der Kommandeur der Sicherheitspolizei in Danzig) z dnia 28 września 1944 r. do komendantury obozu koncentracyjnego Stutthof dotyczące Lorenza Dziamskiego, który był w kontakcie z członkiem "Gryfa Pomorskiego".
Karta personalna więźnia obozu koncentracyjnego Stutthof Roberta Czapiewskiego z Brus osadzonego w Stutthofie 13 września 1944 r. za "sprzyjanie partyzantom" (Bandenbegünstigung). Odnotowano w niej, że Czapiewski zmarł w obozie już 17 listopada 1944 r.
Szkic sytuacyjny schronu TOW "Gryf Pomorski" pod kryptonimem "Zielony Pałac" znajdującego się w rejonie Męcikału.
Mianowanie 20 stycznia 1944 r. "Gwiazdy" komendantem schronu "Zielony Pałac" podpisane przez "Kruka", komendanta "Cisa". W schronie tym znajdowało się 9 partyzantów. W dniu 21 marca 1944 r. oddział żandarmerii z Chojnic wsparty przez oddział Waffen-SS otoczył ten schron. W walce zginęło 13 Niemców, a kilkunastu zostało rannych. Spośród partyzantów w nocy zdołali się wyrwać jedynie Henryk Grabosz i Jan Brunka. Pozostali partyzanci zginęli.
Zaszyfrowana nominacja Juliusza Koszałki podpisana przez "Romińskiego" (pseudonim Komendanta Naczelnego TOW "Gryf Pomorski" - Bolesława Formeli) i "Kila" (pseudonim Prezesa Rady Naczelnej TOW "Gryf Pomorski" Józefa Dambka).
Odręczne pismo komendanta "Zielonego Pałacu" rozkazujące zdobycie aparatu radiowego znajdującego się w leśniczówce Bachorz.
List Mariana Jankowskiego z 7 maja 1991 r. do dr. A. Gąsiorowskiego z informacjami dotyczącymi jego osadzenia bezpośrednio po zajęciu Pomorza przez Rosjan w więzieniu w Gdańsku (10 maja 1945 r. do 22 grudnia 1945 r.).
Zestawienie spraw AK i "Gryfa Pomorskiego" pozostających w śledztwie do dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku z 13 czerwca 1945 r. z nazwiskami: Mariana Jankowskiego, Jana Piocha, Hieronima Preussa i Jana Labudy.
Postanowienie o umorzeniu postępowania karnego wobec Mariana Jankowskiego wydane przez Wojskową Prokuraturę Okręgu Morskiego w Gdańsku-Oliwie 21 grudnia 1945 r.
Niemiecki plakat informujący o wyznaczonej przez dyrekcję Reichsbahn w Gdańsku nagrodzie 250 tys. marek za wskazanie sprawców wykolejenia pociągów na trasie Tczew - Chojnice dokonanego 9 i 20/21 czerwca 1942 r.
Akt oskarżenia przed Sądem Wojennym Rzeszy (Reichskriegsgericht) przeciwko Wilhelmowi Gajewskiemu, który aresztowany został za działalność w "Gryfie" już jako żołnierz niemiecki (po przyjęciu do III grupy DVL).
Pismo ks. Józefa Wryczy z 10 stycznia 1946 r. dotyczące represji niemieckich wobec mieszkańców Wiela i okolic, w celu wymuszenia ujawnienia miejsca ukrycia się ks. Wryczy.
Rozkaz nominacyjny na komendanta rejonu IV miasta Wejherowa w ramach TOW "Gryf Pomorski" podpisany przez komendanta miasta "Gryfa" (pseudonim Brunona Bigusa).
Polecenie dla "Sosnowskiego" pełnienia obowiązków kierownika Powiatowego Wydziału Propagandy i Informacji TOW "Gryf Pomorski" od grudnia 1944 r. aż do otrzymania nominacji na tę funkcję z Komendy Naczelnej TOW "Gryfa Pomorskiego", podpisane przez p.o. komendanta powiatowego "Gryfa" w Wejherowie.
Strona tytułowa gazetki konspiracyjnej "Gryf Pomorski", nr 2 z 27 lutego 1944 r., będącej organem prasowym TOW "Gryf Pomorski".
Fragment regulaminu Opieki Społecznej TOW "Gryf Pomorski" z 25 września 1943 r.
Fragment meldunków zbiorczych policji bezpieczeństwa dotyczący akcji gestapo gdańskiego przeciwko TOW "Gryf Pomorski" w nocy 4 maja 1943 r., kiedy to aresztowano 226 osób, w tym 7 księży katolickich.
Znaczek poczty polowej TOW "Gryf Pomorski"
Strona tytułowa wewnętrznego biuletynu Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy "Meldung wichtiger staatspolizeilicher Ereignisse" (Meldunki zbiorcze policji bezpieczeństwa), zawierajacego oznaczenie "Streng vertraulich!" (Ściśle poufne!). W biuletynach tych zamieszczono m.in. informacje dotyczące TOW "Gryf Pomorski" .
W rubryce "Polnische Widerstandbewegung" (Polski ruch oporu) tego biuletynu niemieckiej policji bezpieczeństwa (s. 9-10) podano m.in. informację z placówki kierowniczej gestapo w Gdańsku o akcji likwidacyjnej przeprowadzonej w nocy z 3 na 4 maja 1943 r., w czasie której ujęto 226 osób. Byli to w znaczącej części członkowie TOW "Gryf Pomorski".
Zdjęcie z okresu międzywojennego. Józef Dambek - stoi pierwszy od prawej.
Moment odsłonięcia płyty pamiątkowej w miejscu śmierci J. Dambka nad jeziorem w Gołubiu z udziałem jego brata Pawła Dambka.
Pierwsza strona "Sonderfahndungsbuch Polen" (Specjalna księga poszukiwanych Polaków) sporządzona w Berlinie przed rozpoczęciem wojny. Wiele ze znajdujących się w niej osób zostało aresztowanych i rozstrzelanych jesienią 1939 r. lub osadzonych w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Znajdowało się w niej m.in. nazwisko Augustyna Westphala - jednego z późniejszych członków kierownictwa TOW "Gryf Pomorski" ("Westphal Kreissekr. Neustadt"). Zdołał on uratować się we wrześniu 1939 r., lecz musiał się ukrywać przez cały okres okupacji.
Strona tytułowa pisma konspiracyjnego "Głos Serca Polskiego", wydawanego w ramach TOW "Gryf Pomorski".
Rozprowadzane wśród członków "Gryfa Pomorskiego" dwa znaczki pocztowe wydane przez organizację "Miecz i Pług" w 1943 r. z okazji Święta Morza. Sporządzony w ramach TOW "Gryfa Pomorski" podobny znaczek okolicznościowy.
Druga strona pisma "Gryf Pomorski" z najnowszymi informacjami z nasłuchu radiowego o sytuacji na frontach.
Dokumenty "Gryfa" napisane prostym szyfrem używanym w tej organizacji.
Pierwsza strona legitymacji TOW "Gryf Pomorski".
Nominacja jednego z członków "Gryfa" na sierżanta wystawiona przez Józefa Dambka.
Jeden z kluczy do szyfrowania dokumentów TOW "Gryf Pomorski".
Klucz szyfrowy, którym posługiwał się Leon Kulas, ps. "Zawisza".
Odszyfrowany dokument "Gryfa".
Pierwsze dwie strony niemieckiej instrukcji dotyczącej zwalczania partyzantki (określanej jako "bandy") na Wschodzie w listopadzie 1942 r. sporządzonej przez Oberkommando der Wehrmacht, przekazanej do użytku gestapo na Pomorzu w 1944 r. Używano jej przy zwalczaniu oddziałów partyzanckich "Gryfa".
Florian Dzienisz, członek TOW "Gryf Pomorski" w Gdyni. Brał udział w przerzucaniu zagrożonych aresztowaniem osób do Szwecji przez port w Gdyni. Później członek sieci przerzutowej Armii Krajowej w Gdyni.
Przygotowana w ramach Powiatowego Wydziału Opieki Społecznej TOW "Gryf Pomorski" karta ewidencyjna (nie wypełniona).
"Odezwa" z 31 marca 1944 r. do członków "Gryfa" z prośbą o datki w postaci żywności, odzieży lub pieniędzy oraz pomoc w ukrywaniu ściganych przez Niemców. Podpisana m.in. przez p.o. Komendanta Powiatu i Kierownika Powiatowego Wydziału Organizacyjnego "Z. Szaraka".
Odezwa TOW "Gryf Pomorski" pt. "Polacy" z 12 grudnia 1943 r. podpisana przez Sekretarza Rady "Wrzosa Zdunowskiego" i Prezesa Rady i założyciela TOW "Gryf Pomorski" - "Adama Kila" (Józefa Dambka).
Fragment roty przysięgi organizacyjnej TOW "Gryf Pomorski".
Wzór formularza do sporządzania ewidencji organizacyjnej "Gryfa" w gminie.
Wykaz ewidencyjny "B" sporządzony w "Gryfie", szyfrowany prostym szyfrem.
Telefonogram komendanta obozu koncentracyjnego Stutthof SS-Sturmbannführera Hoppe do komendanta obozu koncentracyjnego Mauthausen, dotyczący wysłania ze Stutthofu do Mauthausen transportu więźniów 27 "wysokich funkcjonariuszy polskiego ruchu oporu" ("Spitzenfunktionäre der polnischen Widerstandsbewegung") i 22 byłych sowieckich oficerów. W wykazie sporządzonym w Stutthofie 1 czerwca 1944 r. ujęto kilka osób pełniących wysokie funkcje w "Gryfie" osadzonych w Stutthofie. M.in. numer na liście 10 Stawski Alojzy (Alois) - kierownik wydziału finansowego w Głównym Wydziale Organizacyjnym; numer na liście 12 - Koszałka Juliusz - były p.o. komendanta naczelnego "Gryfa" i szef łączności w Komendzie Naczelnej TOW "GP"; numer na liście 16 - Frankowski Andrzej (Andreas) - komendant "Gryfa" na miasto Tczew; numer na liście 22 - Biały Jan (Johan) - kierownik oddziału administracji samorządowej w Głównym Wydziale Organizacyjnym Rady Naczelnej TOW "GP": nr na liście 24 ksiądz Degner Leon (Leo) - kapelan w Radzie Naczelnej TOW "GP"; numer na liście 25 - Kleinschmidt Leon (Leo) - szef kontrwywiadu w Komendzie Naczelnej TOW "GP".
Przemówienie wygłoszone przez Brunona Kwidzińskiego, syna Jana Kwidzińskiego, w 50 rocznicę obrony bunkra "Gniazdo Gryfitów" w Kamienicy Królewskiej - 1
Przemówienie wygłoszone przez Brunona Kwidzińskiego, syna Jana Kwidzińskiego, w 50 rocznicę obrony bunkra "Gniazdo Gryfitów" w Kamienicy Królewskiej -2
Przemówienie wygłoszone przez Brunona Kwidzińskiego, syna Jana Kwidzińskiego, w 50 rocznicę obrony bunkra "Gniazdo Gryfitów" w Kamienicy Królewskiej - 3
Fotografia wykonana w Toruniu w 1930 roku. Drugi od prawej w pierwszym rzędzie (trzymający na rękach dziecko) Bolesław Formela - Komendant Naczelny TOW "Gryf Pomorski" w latach 1941-1942.
Legitymacja poselska Bolesława Formeli, późniejszego Komendanta Naczelnego TOW "Gryf Pomorski" w latach 1941-1942.
Zdjęcie z dnia 1 stycznia 1944 r. w bunkrze "Gniazdo Gryfitów" - Kamienica Królewska. Od lewej Aleks Gierszewski, Gertruda Puzdrowska, Bernard Michałko.
Odezwa wydana 12 grudnia 1943 r. przez por. Józefa Dambka, na niecałe 3 miesiące przed bohaterską śmiercią (4 marca 1944 r.)
Część zdjęć działaczy TOW "Gryf Pomorski", która liczyła ok 20 tys. żołnierzy.